A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“A1 Girişim”) Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

A1 Girişim’den yatırım hizmeti almak, ürün temin etmek yada A1 Girişiml ve sunmuş olduğu hizmetler ile ürünlere ilişkin bilgi almak amacıyla bildirdiğiniz veya A1 Girişim olarak çeşitli kanallarla temin ettiğimiz kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

A1 Girişim, kişisel verilerinizi;

 • kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • A1 Girişim’e ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde A1 Capital

lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, şartları ile toplamakta ve kurumumuzca ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi,modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, kurumumuzun mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve mevzuatın izin verdiği hallerde kurumumuzca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bilgi aktarımının gerekli olduğu kuruluşlara,hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

A1 Girişiml, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, VPN erişim kısıtlamaları, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Verilerinizin A1 Girişim tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, o yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nun doldurulmak suretiyle;

 • kurumumuza yazılı olarak teslim edilebilir,
 • iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla kurumumuz adresine gönderilebilir,
 • güvenli elektronik imzayla imzalayarak [email protected] adresine e-posta iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak Kurumumuz cevabının 10 sayfadan az olması durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır.