Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca Güler Yatırım Holding AŞ aşağıdaki etik kuralları kabul etmiştir. Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin belirlediği/belirleyeceği diğer uygun politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

GÜLER YATIRIM HOLDİNG AŞ;            

 • Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğle uyumlu olarak yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür. Hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suiistimal söz konusu olamaz.
 • Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri ile ticari faaliyetler ve performansı açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır.
 • Çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
 • Ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılıdır.
 • Sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir.
 • Çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar. Ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha göstermez.
 • İşyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler.
 • Çalışanlarından hissedarlar ve ilişkide bulunulan herkesle açık ve dürüst iletişim kurmaları beklenir.
 • Çalışanlarından şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir. Çalışanlar faaliyet itibarıyla kurulan her ilişkide seviye ve mesafelerini Yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olamayacakları gibi kendilerine menfaat temini tekliflerini anında yönetime iletmekle yükümlüdürler.
 • Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.
 • Mensuplarının tümü bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir.
 • Etik kurallarına aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
 • Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezasını verir.